En introduksjon til en ny måte å tenke omkring smerte på.

Fra vi var små har vi lært at smerte og skade henger gjensidig sammen, og at det ofte ikke er “røyk uten ild” med disse to. Likevel lever en stor andel av befolkningen med smerte uten både noen åpenbar skade, og noen meningsfull, påviselig fysisk tilnærming eller forklaring til hvorfor smerten deres vedvarer over lengre tid.

Forklaringen kan kanskje ligge i at det er grovt sett finnes to forskjellige måter å forstå smerte på. Den gamle, klassiske kartesianske måten som folk flest er kjent med og lever etter, kobler smerte og skade gjensidig sammen og gir ikke noe særlig rom for avvik utover dette. Samtidig blir dette åpenbart problematisk når en såpass stor andel av befolkningen som nevnt lever med smerte uten noen åpenbar skade eller forklaring.

Finnes det en alternativ måte å forstå smerte på?

Hvis vi åpner opp muligheten for at den gamle måten å forstå smerte på er utdatert og vi samtidig er villig til å endre vår forståelse, kan man google den biopsykososiale modellen for smerte. Den kommer i flere varianter hvor noen er mer konservative på hva som er mulig innenfor den og ikke, men generelt er det en viss enighet under merkelappen om at smerte er noe komplisert som ikke er så enkelt som skade = smerte.

I hovedsak og noe forenklet, dreier det seg om at smerte ser ut til å være noe mer likt en slags perseptuell opplevelse som skapes av hjernen, enn et fysisk fenomen som oppstår lokalt og sendes til hjernen. Grunnen til at jeg beskriver det slik er fordi persepsjoner er åpne for manipulasjon, noe de fleste sikkert har sett i forskjellige typer visuelle persepsjoner. Det finnes en rekke interessante lignende måter å manipulere smerteopplevelsen på på samme måte, og det er dette som gjør at man kan få frem ganske tydelig hvordan smerte ikke nødvendigvis er noen god indikator på skade.

Dette blir videre kunnskap med interessant praktisk potensiale, mtp. at vi endrer smerte fra å være noe statisk og relativt upåvirkelig, til noe som kan manipuleres. Hvis vi videre tenker at manipulasjon over tid kan skape vedvarende endring (slik det gjerne gjør i de fleste tilfeller), åpner dette opp for at vi i teorien kan øke eller svekke smerte over tid. Noe som gir håp til at man kan skape endring i typiske smertetilstander hvor folk lever med vedvarende smerte over tid uten noen påviselig skade.

Tanken bak dette innlegget er å skape en grov introduksjon eller oppsummering av hovedlinjene av hvordan jeg forstår smerte og tenker at man kan jobbe med smerte. Videre ønsker jeg å bryte dette ned i mer detaljerte og praktisk rettede innlegg, og skape en slags bruksanvisning for hvordan man kan jobbe for å manipulere smerte.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *