Uncategorized

En introduksjon til en ny måte å tenke omkring smerte på.

Fra vi var små har vi lært at smerte og skade henger gjensidig sammen, og at det ofte ikke er “røyk uten ild” med disse to. Likevel lever en stor andel av befolkningen med smerte uten både noen åpenbar skade, og noen meningsfull, påviselig fysisk tilnærming eller forklaring til hvorfor smerten deres vedvarer over lengre …

En introduksjon til en ny måte å tenke omkring smerte på. Read More »

Utkast: Arkiv for selvhjelpslitteratur o.l.

Dette blir en samleside for artikler, videoer, osv. jeg gjerne bruker f.eks. psykoedukativt i terapien, men aldri har tatt meg tid til å samle og systematisere. Ambisjonen er å (over tid) skape et arkiv av nyttig ting jeg ellers ville kanskje ville glemt bort, osv. Introduksjonsartikler o.l. https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Hva-er-kognitiv-terapi.pdf https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Informasjon-om-kognitiv-terapi-for-barn-og-unge.pdf https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Kort-innf%C3%B8ring-i-kognitiv-terapi.pdf https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Tankens-kraft.pdf Muskel- og skjelettplager.

Tanker omkring kortsiktige og langsiktige løsninger.

Jeg ønsker å påpeke hvordan den generelle trenden i innleggene jeg har skrevet til nå grovt sett dreier seg om kortsiktige vs. langsiktige løsninger. Det personlige ansvaret og aktive bidraget som kreves for endringsprosjekter mener jeg gjenspeiler kravene en langsiktig løsning krever (vs. en kortsiktig løsning). For meg er det noe med dette som virker …

Tanker omkring kortsiktige og langsiktige løsninger. Read More »

“Use it or lose it”.

“Use it or lose it” er et kjent prinsipp som kort fortalt omhandler at for å opprettholde en evne på et gitt nivå, kreves en viss mengde bruk. Enkle eksempler på dette kan f.eks. være hvis man skal være så så god i tennis kreves X antall treningstimer i uken eller skal man klare å …

“Use it or lose it”. Read More »

Livet i flaska.

Jeg liker metaforer og “flaska” er en av dem. Den er ikke unik og selve prinsippet kan finnes igjen i mange andre varianter (f.eks. man må utenfor komfortsonen, ikke være en stor fisk i en liten dam, ubevoktede fengsel man selv har nøklene til, det blir verre før det blir bedre, osv.), men jeg synes …

Livet i flaska. Read More »

Tanker omkring verdi.

I forrige innlegg omtalte jeg min opplevelse av at grunnleggende elementer som jeg samlet kaller “basics” undervurderes og i dette innlegget skal jeg beskrive noen tanker omkring hvorfor jeg tror det er slik. Mange spørsmål, problemer eller endringsprosjekter oppleves å ha ganske innlysende og enkle løsninger. Tross dette virker det som “for enkle” løsninger til …

Tanker omkring verdi. Read More »

“Basics”.

Jeg har et konsept som jeg kaller “basics” som bruker å vise seg nyttig i en del sammenhenger, spesielt mtp. feilsøking i endringsprosjekter eller identifisere avvik fra normaltilstanden eller normalt prestasjonsområde. Med “basics” tenker jeg at man har en slags sjekkliste over en del grunnleggende ting som kan besvare hvorfor man opplever et avvik fra …

“Basics”. Read More »

Spesifitet.

Vedrørende endringsprosjekter er for lav grad av spesifisitet et tilbakevendende problem som ofte kan forklare manglende resultat. Primært aktuelt mtp. de komplekse ønskene om endring jeg har skrevet om før, men også relevant mtp. enkle ønsker om endring. Problematikken handler som regel om noe i retning av at man har akseptert det personlige ansvaret og …

Spesifitet. Read More »

Tredjevariabelproblemet.

Tredjevariabelproblemet er hentet fra forskningsmetodikk og handler om hvordan man kan ha en tilsynelatende samvariasjon mellom variabel A og variabel B, men egentlig er det den skjulte variabel C man ofte ikke har tatt høyde for som årsaksforklarer samvariasjonen (evt. tilsynelatende mangel på samvariasjon der man hadde andre indikasjoner på at det burde være det). …

Tredjevariabelproblemet. Read More »